Педагогічний досвід: ідеї, рекомендації, технології

Педагогічний досвід це результат професійної діяльності вчителя, що здійснюється на рефлексивній основі, цілісна дидактично-методична система, яка ґрунтується на засадах упровадження досягнень психолого-педагогічної науки, гнучкому комплексному застосуванні традиційних та інноваційних форм, методів, технологій, засобів організації освітнього процесу, спрямованого на забезпечення оптимальних, ефективних, якісних результатів в особистісному, навчальному та пізнавальному розвитку учнів, досягнення стійких, позитивних результатів у нестандартному розв'язанні актуальних проблем педагогічної практики. Це - процес і результат активних саморегульованих, самопрогнозованих творчих дій учителя в напрямі цілеспрямованого оптимального підвищення ефективності та модернізації освітнього процесу в умовах сучасних викликів і змін (С. Ковальова)

Діяльність керівника закладу загальної середньої освіти базується на реалізації управлінських функцій: прогнозуванні й моделюванні, плануванні, організації, регулюванні і координації, мотивуванні, відстеженні, контролюванні й оцінюванні, які впливають на всю організацію, її продуктивність та результати.

Головна мета національної дошкільної освіти - створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, світу.

Мистецтво- особлива форма відображення дійсності, естетичний художній феномен, який передає красу навколишнього та внутрішнього світу людини через осмислення фундаментальних категорій «краса», «гармонія», «ритм», «пропорційність», «довершеність» та ін. Особливості опанування мистецтвом в школі пов'язані з його багатогранним впливом на свідомість і...

Запровадження суспільствознавчих дисциплін обумовлено наступними причинами: потребою у приведенні шкільної освіти до сучасного стану наукового пізнання, у якому вагомішого значення набувають соціально-гуманітарні та людинознавчі науки, а інтеграція знань переважає їх диференціацію; необхідністю озброєння учнів такими знаннями, ідеями та...

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для саморозвитку та самовиховання, виконанню освітніх і виховних завдань закладів освіти....

Інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224 в рамках організації дистанційного навчання може здійснюватися:

Метою природничої освітньої галузі є формування особистості учня, який знає та розуміє основні закономірності живої і неживої природи, володіє певними вміннями її дослідження, виявляє допитливість, на основі здобутих знань і пізнавального досвіду усвідомлює цілісність природничо-наукової картини світу, здатен оцінити вплив природничих наук, техніки...

Метою мовно-літературної освітньої галузі є розвиток компетентних мовців і читачів із гуманістичним світоглядом, які володіють українською мовою, читають інформаційні та художні тексти, зокрема класичної та сучасної художньої літератури (української та зарубіжних), здатні спілкуватися мовами корінних народів і національних меншин, іноземними мовами...

Метою інформатичної освітньої галузі є розвиток особистості учня, здатного використовувати цифрові інструменти і технології для розв'язання проблем, розвитку, творчого самовираження, забезпечення власного і суспільного добробуту, критично мислити, безпечно та відповідально діяти в інформаційному суспільстві.

Пріоритетним завданням шкільного бібліотекаря є виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого ставлення до книги; формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до рідного краю; пропаганда здорового способу життя; упровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та...

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і...

Завданням предмету «Основи здоров'я» є формування відповідальності за здоров'я, добробут, безпеку, навколишнє середовище, стабільність у майбутньому та розвиток самозарадності учнів через особисту і культурну ідентифікацію, активну громадянську позицію, підприємливість, усвідомлення цінності життя крізь призму фізичного, психічного, соціального та...

Випускник основної школи - це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і...

Підписатися

Дізнайтеся о новинах першим